Open hours

Telefontider / Phone Hours

Måndag/Monday - Fredag/Friday: 

08:00 - 16:30    

Besökstider / Visiting Hours

Måndag/Monday - Fredag/Friday:

08:00 - 16:30

2023-07-01 - 2023-07-31:

08:00 - 15:00

Contact us

Infocenter


Plats: MD 5 (entréplan) i Moas båge.

 • Telefon: +46 (0)8-608 40 00
 • E-post: info@sh.se
 • Bokningar kan inte göras via e-post

Location: MD 5 (entry level) of the Moa building.

 • Phone: +46 (0)8-608 40 00
 • Email: info@sh.se
 • Bookings cannot be made via email
Follow us on: Facebook Twitter YouTube

Announcements

AV-utlåningen är öppen Måndag till Fredag 8:00-16:30

Under sommaren 2024 är AV-utlåningen öppen mån-fre 08:00-15:00.

Giltig legitimation är ett krav för att få hämta ut bokad utrustning. Än så länge godkänner inte Högskolan andra än fysiska legitimationer(Id kort, körkort el pass).

 

Avikande öppettider 2023

 • 24–26 december Jul - STÄNGT
 • 27-29 december öppet 8:00-15:00

Exceptions to ordinary opening hours 2023

 • 24–26 December Christmas- CLOSED
 • 27-29 December open between: 8 am untill 3 pm

Avvikande öppettider 2024

 • Nyårsdagen Stängt
 • 5 jan öppet: 8:00-12:00
 • 28 mars öppet: 8:00-14:30
 • 29 mars Stängt
 • 1 april Stängt
 • 30 april öppet: 8:00-14:30
 • 1 maj: stängt
 • Torsdag 9 Maj: Stängt
 • Fredag 10 maj öppet: 9:00-11:00
 • Torsdag 6 juni: Stängt
 • Fredag 7 juni Öppet: 9:00-11:00
 • Fredag 21 juni: Stängt
 • Fredag 1 november Öppet: 8:00-12:00
 • Måndag 23 december Öppet: 9:00-11:00
 • 24 december - 26 december Stängt
 • Fredag 27 december Öppet: 9:00-11:00
 • Måndag 30 december öppet: 9:00-11:00
 • Tisdag 31 december: Stängt

Exceptions to ordinary opening hours 2024

 • New Year´s Day: Closed
 • 5:th of January Open: 8 am -12 am
 • 28:th March Open: 8 am -2:30 pm
 • 29:th of March: Closed
 • 1:st of April: Closed
 • 30:th of April Open: 8 am -2:30 pm
 • 1:st of May: Closed
 • 9:th of May: Closed
 • 10:th of May Open: 9 am -11 am
 • 6:th of June: Closed
 • 7:th of June: Open: 9 am -11 am
 • 21:st of  June: Closed
 • 1:st of November Open: 8 am -12 am
 • 23:d of December Open: 9 am -11 am
 • 24:th of December - 26:th of December: Closed
 • 27:th of December Open: 9 am - 11 am
 • 30:th of December open: 9 am -11 am
 • 31:st of December: Closed

 

Latest from twitter

Policies

An English translation can be found in the end of the Swedish text

Utrustning

Lånet avser IT-utrustning & audiovisuell utrustning, dvs. utrustning avseende ljud, bild, ljus och dess tillbehör.

Utlåningstid

Den lånade utrustningen skall återlämnas till Infocenter senast den tid som är angivet i din bokningsbekräftelse , under Infocenters öppettider.

Har du inte hämtat ut din utrustning inom en timme från det att den är bokad försvinner din bokning.

Skulle du innan låneperiodens slut känna att du behöver resursen längre finns möjlighet att förlänga lån. Som mest i två veckor till. Kontakta i så fall infocenter.

Utlåningsvillkor

Utrustningen får endast användas för genomförandet av utbildning, förberedande av undervisning eller utveckling av kursmaterial.

Lån av utrustning är kostnadsfritt.

Giltig legitimation är ett krav för att få hämta ut bokad utrustning. Än så länge godkänner inte Högskolan andra än fysiska legitimationer(Id kort, körkort el pass). 

Ansvar för utlånad utrustning

Utrustning kan lånas av en institution eller av en enskild lärare eller forskare vid en institution vid Södertörns högskola som har rätt att låna utrustning (låntagare).

Om en institution lånar utrustning ansvarar institutionen för denna utrustning tillsammans med den person som ska använda utrustningen.

Prefekten och utsedd användare av utrustningen ska godkänna lånehandlingen.

Om en enskild lärare eller forskare lånar utrustningen ansvarar denne personligen för att lånevillkoren följs.

Låntagaren ansvarar för att

Före varje lånetillfället behörigen ha godkänt denna lånehandling.
Se till att lånad utrustning hanteras med stor aktsamhet, hålls under ständig tillsyn eller hålls inlåst på en säker plats.I rätt tid återlämna utrustningen i samma skick som den togs emot.
Ersätta förlorad eller förstörd utrustning.

Försening vid återlämnande av hela eller del av utrustning

Påminnelse om att låntagaren har förfallna lån skickas till låntagaren efter lånetidens utgång.

Vid en försening blir låntagaren avstängd från utlåningsverksamheten till dess utrustningen återlämnats.

Om sjukdom förhindrar dig från att lämna tillbaka lånet ska du meddela oss via mejl(info@sh.se) el telefon (08-6084000). Ditt konto blir då tillfälligt spärrat från att göra nya bokningar och vi flyttar fram bokningen en tid. Du kommer få påminnelser om när du ska lämna in utrustningen.

Är du fortfarande sjuk vid tiden för det nya incheckningsdatumet måste du höra av dig igen.


Förstörd eller förlorad utrustning eller del av utrustning

Utrustning anses förstörd om den visar tecken på mer än normal förslitning och detta påverkar användningen av utrustningen.

Om utrustningen går förlorad eller förstörs är låntagaren ersättningsskyldig till ett belopp motsvarande utrustningens nyanskaffningspris.

Låntagaren blir även avstängd från utlåningsverksamheten till dess utrustningen återställts eller motsvarande ersättningsutrustning ingetts.

 

Equipment

The loaned items are IT equipment and audio-visual equipment, i.e. equipment for sound, images, light, plus accessories.

Loan period

The equipment you borrow must be returned to Infocenter by the deadline stated in your booking confirmation, during Infocenter’s opening hours.

If you have not collected your equipment within one hour of making your booking, the booking is cancelled.

If, towards the end of the loan period, you feel you need to borrow the equipment for longer, you can extend the loan for a maximum of two weeks. Contact Infocenter if you wish to do so.

Terms and conditions

The equipment may only be used for educational purposes, preparing classes or developing course materials.

Equipment loans are free of charge.

Liability for borrowed equipment

Equipment may be borrowed by an academic school or an individual teacher or researcher, who is from an academic school at Södertörn University and is entitled to borrow equipment (borrower).

If an academic school borrows equipment, it is liable for the equipment along with the person who will use it.

The head of school and the user of the equipment must approve the loan documentation.

If a teacher or researcher borrows equipment as an individual, they are personally responsible for complying with the terms of the loan.

Valid identification is a requirement to pick up booked equipment. So far, the University does not accept other than physical identification (ID card, driver's license or passport).

The borrower is responsible for:

Signing/approving this loan documentation, as the authorised person, before each loan.
Ensuring that borrowed equipment is treated with great care, kept under constant supervision or is locked in a safe place.
Returning equipment in the same condition as it was borrowed.
Replacing lost or damaged equipment.

Delays to the return of all or part of the equipment

A reminder that the borrower has an overdue loan is sent to the borrower after the return date has passed.

For late returns, the borrower may not make new loans until the equipment is returned.

If illness prevents you from returning your loan, you must inform us via email (info@sh.se) or telephone (08 608 4000). Your account will be temporarily blocked from making new bookings and we extend your loan for a period. You will receive reminders about when you must return the equipment.

If you are still ill on the new return date, you must contact us again.


Damaged or lost equipment, or part of the equipment

The equipment is considered damaged if it displays more than normal wear and tear, and this affects the equipment’s functionality.

If equipment is lost or damaged, the borrower is liable to provide compensation of an amount equivalent to the new purchase price of the equipment.

The borrower will not be allowed to borrow any more equipment until the equipment is returned or compensation received.